Hier vindt u onze algemene voorwaarden. Wij beloven u op voorhand al het mogelijke in het werk te stellen om u naar volle tevredenheid van dienst te zijn. Voor onze voorwaarden m.b.t. vloeren kijkt u hier.

Algemene Voorwaarden van Bastel design, gevestigd te Amsterdam, Nieuwe Uilenburgerstraat 14,

1011 LP Amsterdam, KvK nr. 60772697, BTW nr. NL127540325B02

Versie geldig vanaf 01/10/2015

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bastel design en op iedere

tussen Bastel design en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een

ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bastel design. Op verzoek zenden wij u een

schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en

betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bastel design behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of

betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of

bedingen van derden niet door Bastel design erkend.

1.4 Bastel design garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet

aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bastel design bestellingen tenminste

binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering

binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is doordat het bestelde niet op

voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om andere redenen vertraging van 30 dagen of meer, of

een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument

hierover bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling

Algemene Voorwaarden Bastel design

te annuleren. De wet koop op afstand is niet van toepassing op aankopen gemaakt in onze fysieke

winkel/showroom.

2.3 Aan de leveringsplicht van Bastel design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de

door Bastel design geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan

huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig

bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle door Bastel Design genoemde levertijden en termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde

levertijden en termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke

maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van

druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand

(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een

periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het

moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot

terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te

maken bij Bastel design. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet

heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de

kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn

herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de

ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke

instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,

bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te

geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in

nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze

beschadigd zijn geraakt dan behoudt Bastel design zicht het recht om waardevermindering te

rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bastel design binnen 14

dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering

(hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld),

zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag

inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt

terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de

aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een

duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de

uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de

consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,

waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen;

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of

die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

• verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden

teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

• aankopen gedaan in een fysieke winkel/showroom;

4.3 Annuleringskosten

• Annulering van een overeenkomst die buiten het herroepingsrecht valt kan alleen met

uitdrukkelijke toestemming van Bastel Design;

• Bij annulering van de overeenkomst buiten het herroepingsrecht wordt altijd 30% van de

orderwaarde aan kosten in rekening gebracht;

• Na 7 dagen vanaf de leverdatum kunt u de overkomst niet meer annuleren;

• De geleverde producten dienen in ongebruikte nieuwstaat te verkeren;

• retourneren is altijd voor rekening van de afnemer;

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bastel design, dan worden uw gegevens opgenomen in het

klantenbestand van Bastel design. Bastel design houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal

uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Bastel design respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor

een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Bastel design maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat

instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke

Algemene Voorwaarden Bastel design

bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af

aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van

de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet

en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de

afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bastel design) deze gebreken binnen 2

maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Bastel design. Terugzending van

de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende

documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na

constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht

tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Bastel design gegrond worden bevonden, zal Bastel design

de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele

aansprakelijkheid van Bastel design bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der

betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bastel design) tot het maximale in het desbetreffende

geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bastel design gedekte bedrag. Iedere

aansprakelijkheid van Bastel design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder

mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte

schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Bastel design is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te

stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bastel design in gebreke is; B)

de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten

repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of

anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bastel design en/of

gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bastel design zich het

recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te

herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Bastel design slechts nadat deze uitdrukkelijk en

schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Bastel design gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Bastel design kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te

begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

overeengekomen.

Algemene Voorwaarden Bastel design

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Bastel design en een klant komt tot stand nadat een bestelling

opdracht door Bastel design op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Bastel design behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of

opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending

geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,

kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Bastel design gelden slechts bij

benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van

de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Bastel design is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen

worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in

redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze

toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en

storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,

werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van Bastel design alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in

hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Bastel design behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te

schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te

vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk

blijft. In geen geval is Bastel design gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Bastel design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur

te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.

leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Bastel design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten

ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de

verpakking en/of raadpleeg onze website.

Algemene Voorwaarden Bastel design

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Bastel design aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij

Bastel design zolang de afnemer de vorderingen van Bastel design uit hoofde van de overeenkomst

of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de

verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet

heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bastel design wegens tekort schieten in de

nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter

zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Bastel design geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen

slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bastel design

of een door Bastel design aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bastel design haar

eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan

zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bastel design zo snel als

redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bastel design.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bastel design en koper, welke niet

in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het

arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Bastel design er de voorkeur aan geeft het geschil aan de

bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die

geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. De proceskosten van de

geschillenprocedure kunnen niet verhaald worden op de wederpartij.

Bewaren

Bewaren